19%
Yoshikage Kira
81%
Dio Brando
😀
😧
11
React
😀
😧
😡