REWARD
NSA
CIA
😀
😧
20
React
😀
😧
😡
Romero
Preisman
😀
😧
17
React
😀
😧
😡
Sheraton
Hilton
😀
1
React
😀
😧
😡
Mandarin Oriental
InterContinental
😀
😧
11
React
😀
😧
😡
Harder
Easier
😀
6
React
😀
😧
😡
A Crime Against You
Going To Prison
😀
😧
10
React
😀
😧
😡
Optimus Prime
Gundam RX-78
React
😀
😧
😡
Ironman
Batman
😀
😧
12
React
😀
😧
😡
Syracuse
Penn State
😀
😧
9
React
😀
😧
😡
Rosé
Spiked Seltzer
React
😀
😧
😡